Reglement van orde

Artikel 1: Op de buitenbanen mag alleen gespeeld worden op tennisschoenen.
Artikel 2: Brommers, rijwielen, of andere soortgelijke vervoermiddelen, moeten uitsluitend geparkeerd c.q. gestald worden in de fietsenrekken.
Artikel 3: Het is niet toegestaan honden op het park mee te brengen, als deze honden naar het oordeel van de directie overlast veroorzaken.
Artikel 4: Het is een ieder zonder schriftelijke toestemming van de directie verboden op het park sport- en /of andere artikelen te verkopen. Het is tevens verboden zonder schriftelijke toestemming reclame te maken op het park.
Artikel 5: Verboden zijn al die gedragingen en handelingen, die naar het oordeel van de parkdirectie, in strijd zijn met de goede orde en zeden, zoals: Hinderlijk of onbehoorlijk optreden; Het maken van muziek; Het spelen met ballen buiten de banen; Het belopen van de taluds; Het beklimmen van de omrastering; Het verontreinigen van banen of het bijbehorende terrein door het wegwerpen van papierafval ed.; Elk gedrag, waardoor aan gebouwen, beplanting, hekwerk, meubilair en netten schade kan worden toegebracht, daaronder begrepen het springen of stappen op netten.
Artikel 6: Verhuurder is niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel van of door spelers op het park, tijdens of na het bespelen van de banen aangebracht en evenmin voor schade aan of verlies van goederen.
Vereniging / huurders zijn verantwoordelijk voor gedragingen van leden en introducés.
Artikel 7: Men is verplicht, door hem/haar veroorzaakte beschadiging aan banen, netpalen en / of netten, gereedschappen, meubilair of andere eigendommen van het park, terstond aan de directie of zijn gemachtigde te rapporteren en de geleden schade op verzoek van de directie te vergoeden.
Artikel 8: De aanwijzingen van het personeel betreffende het gebruik der banen en de orde op het park dienen strikt te worden opgevolgd.
Telkenmale wanneer dit door de directie of haar gemachtigde nodig wordt bevonden, moet aan het personeel de gelegenheid worden gegeven tot het besproeien en onderhouden der in gebruik zijnde banen; een game mag eventueel worden uitgespeeld.
Artikel 9: De aanwezige douches mogen uitsluitend gebruikt worden door spelers/speelsters na een door hen gespeelde partij.
Artikel 10: Tijdens de speeltijden dient het clubhuis tot normale verpozing van de spelers. Buiten de speeltijden mag in en om het clubhuis slechts met toestemming van de directie muziek worden gemaakt en / of mogen versieringen, speciale lichten, geluidsinstallaties enz. worden aangebracht.
Artikel 11: De directie heeft het recht een ieder, die zich niet aan dit reglement van orde houdt, van het park te laten verwijderen.
Artikel 12: Ieder die het aangaat wordt geacht bekend te zijn met dit reglement, dat op een voor ieder toegankelijke plaats op het park zal worden aangebracht.