Bestuur/organogram

Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het Dagelijks Bestuur (DB) dat beleidsvoorbereidend werkt. Het gehele bestuur beslist over het uiteindelijk te voeren beleid en vergadert hierover in principe één keer per maand. Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

De evenementen- jeugd- en wedstrijdcommissie, die in hoge mate zelfstandig opereren, zijn rechtstreeks in het bestuur vertegenwoordigd via hun voorzitters. Hun sectiebeleid wordt in overleg met de andere bestuursleden bepaald.

De redactie heeft haar verbinding via de voorzitter en de sponsorcommissie via de vicevoorzitter.

Over wat leeft en groeit binnen de vereniging trachten bestuurs- en commissieleden zich zo goed mogelijk op de hoogte te houden middels hun eigen informele contacten met TVC-leden. De leden van het bestuur (uitgezonderd die van de commissies) treden volgens rooster af. (Her)verkiezing geschiedt door de Algemene Ledenvergadering.

Klik hier voor het organogram.