Van de voorzitter

De winter, die niet echt wilde komen, is bijna voorbij. De laatste 2 door  de evenementencommissie (Tim en Miriam) georganiseerde wintertoernooitjes  op de zaterdagavond zijn weer achter de rug. Verheugend hierbij is dat  beide avonden  weer volledig bezet waren. De laatste avond hebben een aantal spelers gewoon buiten gespeeld, mede omdat er binnen alle banen al  bezet waren door de grote aanmelding van koppels. Komende zondag is alweer  de laatste speeldag van de door Berg en Bal georganiseerde  wintercompetitie. Aan de banen is te zien dat het zomerseizoen nadert.

 

Blovo is, zover het weer het toelaat, druk bezig met het vernieuwen van de banen. Een paar weken zon of op zijn minst droog weer zal wat lucht geven  om de banen ook op tijd klaar te krijgen. Daarnaast werkt men, geholpen  door Rien Elfring, Hans Beentjes en Erik Boelhouwer nog aan de  realisatie van de kidsbaan. De betonvloer is inmiddels gestort en straks  kunnen de spanten en muren geplaatst worden. Een ieder doet zijn best om de  kidsbaan ook bij het openingstoernooi klaar te hebben. Het  openingstoernooi vindt dit jaar  plaats op zondag 31 maart. De inschrijving is geopend. U komt toch ook ? De lente kriebelt inmiddels en bij veel  mensen kriebelt dan ook het buiten tennis virus. Laten we duimen voor een  mooi voorjaar en veel tennisplezier.
 
Verheugend is dat ook dit jaar het aantal teams  in de competitie nagenoeg  gelijk blijft. Dat betekent dat de vereniging een groot aantal actieve  leden kent. De KNLTB heeft de competitie-indeling drastisch ingeperkt. Doel  is om teams met ongeveer dezelfde speelsterkte / kwaliteit beter bij elkaar in een poule te kunnen plaatsen. Ook wil men hiermee de reistijden  beperken. Kortom  wedstrijden tegen teams uit de buurgemeenten worden  makkelijker bereikbaar gemaakt. Ik denk dat er in het eerste jaar nog wel wat schoonheidsfoutjes zullen optreden, maar die zijn er om in het volgende seizoen verholpen te worden. Door promotie en degradatie zullen de sterktes   per poule ook in de komende jaren dichter bij elkaar komen te liggen.  Op zaterdag en zondag, maar ook op de dinsdagmorgen zal het daarom druk  zijn op de banen. Wij proberen daarbij om altijd één baan voor vrijspelen  beschikbaar te houden. Ook zullen er extra banen gehuurd worden om de  drukke pieken op te vangen. Meestal is er echter op de zaterdagavond en de  late zondagmiddag en avond voldoende ruimte om te spelen. Zie voor de afspraken over het gebruik van de banen pagina elders in deze website.

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering Vergadering (ALV) op 26 februari jl.  zijn de jaarstukken van de vereniging door de aanwezige leden vastgesteld. Verheugend is om te zien dat het ledenaantal momenteel nagenoeg gelijk blijft. Ook dat de financiële basis van de vereniging nog redelijk gezond is. Hoewel we over het afgelopen seizoen wel circa € 2.000,-- verlies  hebben geleden. Tijdens de ledenvergadering is dan ook ingestemd met het  bestuursvoorstel om het lidmaatschap licht te verhogen. De verhoging is doorgerekend met als uitgangspunt zo'n 2 à 3% verhoging. Door deze verhoging (de eerste in de afgelopen 4 jaar) willen wij voorkomen dat de  vereniging verder inteert op haar vermogen. Dit vermogen is nodig om en met  bepaalde reserveringen de risico's die een vereniging nu eenmaal altijd  loopt te kunnen dekken of afschermen. Tijdens de vergadering zijn op een  aantal onderdelen uit de begroting vragen gesteld over nut en noodzaak van  de uitgaven. Zo is gesproken over de noodzaak om extra banen te huren op  drukke dagen, bv. de competitiedagen en tombola avonden. Ook is gesproken  over de bijdrage aan de selectietrainingen. Het bestuur heeft toegezegd  hier in het komende jaar naar te kijken en te bezien welke uitgaven nodig,  nuttig en wenselijk zijn en welke minder. Kortom wij gaan het komende jaar  nog eens stilstaan bij de verschillende uitgaven versus de inkomsten. Zie voor details het verslag van de ALV.
 
Deze Setpoint heeft de gebruikelijke opzet: de INFO bevat weer veel  informatie over de voorjaarscompetitie, de toernooien en allerlei verdere  activiteiten, die door de verschillende commissies zijn voorbereid, zie  hiervoor de toernooiagenda. Dat geldt uiteraard ook voor de jeugd. Ook  staat het concept verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 7 februari jl. elders in deze INFO.

 

Tot slot wens ik U een gezond en sportief tennisseizoen toe met mooi weer.

Uw voorzitter Paul Schekkerman