Nieuws

Algemene Ledenvergadering

UITNODIGING ALGEMENE LEDEN VERGADERING TVC 2021
Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit voor de jaarlijkse ALV op maandagavond 1 maart aanvang 20:00 uur. Gezien alle Corona maatregelen wijkt de wijze waarop de vergadering zal plaatsvinden sterk af van alle eerdere jaren. Het is helaas nog niet mogelijk is om daadwerkelijk bijeen te komen. De vergadering zal dan ook digitaal gaan plaatsvinden via het programma ZOOM. Mocht u op voorhand vragen willen stellen over de bijgaande stukken, verzoek ik u die alvast per mail te stellen. Zie voor mijn gegevens onderaan deze brief. Hierdoor kunnen wij ons beter op de vergadering voorbereiden, dan wel de antwoorden van te voren schriftelijk aan alle leden toezenden. De komende dagen ontvangt u een 2e mail met daarin de wijze waarop u voor de vergadering kan aanmelden en er aan kan deelnemen. Hierin staan ook de beslispunten duidelijk verwoord.

TERUGBLIK SEIZOEN 2020
Het zal iedereen duidelijk zijn dat het afgelopen seizoen nogal verrassend is verlopen. Veel activiteiten en toernooien hebben geen doorgang gevonden. Denk hierbij aan het 7-klappertoernooi, het Bossinade-NUWEA toernooi, en de gehele voorjaarscompetitie.
Vanaf half mei tot in oktober hebben we gelukkig wel buiten kunnen spelen. In deze periode is ook de laddercompetitie weer van start gegaan. Gezien het enthousiasme waarmee gespeeld is en het aantal inschrijvingen, verdient het aanbeveling om ook in het seizoen 2021 met de laddercompetitie door te gaan. Net voor de zomervakantie heeft het traditionele ouder-kind toernooi plaatsgevonden. In september is vol goede moed de verlate (voorjaars)competitie van start gegaan. Mede dankzij goede afspraken met Blovo kon deze competitie ook in oktober en met wellicht nog wat inhaaldagen in november doorgang vinden. Helaas kon deze vanwege de 2e lockdown niet afgerond worden en moest de competitie halverwege oktober gestaakt worden. Hiermee brak de winterperiode sneller aan dan verwacht.

ONTSTANE VACATURES / OPENSTAANDE WERKZAAMHEDEN
Door natuurlijk verloop, maar ook door het overlijden van Fred van Balgooi zijn er nogal wat gaten gevallen in de bezetting van het bestuur en de commissies. Het gaat om de volgende functies of werkzaamheden:
1. Secretaris van het bestuur
2. Voorzitter jeugdcommissie, daarmee tevens bestuurslid (eventueel duo-functie)
3. Voorzitter en leden Evenementencommissie

4. VCL - Vereniging CompetitieLeider
5. Organisator laddercompetitie
6. Leden Technische Commissie
7. Klusouders voor de kleine klusjes m.b.t. kidsbaan en materialen voor evenementen.

Wij vragen u om bij u zelf na te gaan wat u voor de club kan en wil doen. En bij een positief beantwoording van deze vraag dit bij het bestuur kenbaar te maken. Dat mag het liefst nog voor de ALV op 1 maart telefonisch of per mail. Zie voor mijn gegevens onderaan de brief.

VOORUITBLIK SEIZOEN 2021
Het spreekt voor zich dat het afgelopen seizoen ook niet gewerkt kon worden aan het werven van nieuwe leden. Waar de voorgaande jaren sprake was van een redelijk stabiel ledenaantal is dat nu sterk teruggelopen. Meestal werd de terugloop van leden opgevangen door de aanwas van nieuwe leden. Zo bleef het ledenaantal redelijk stabiel rond de 460 leden liggen. Helaas is het leden aantal in 2020 gezakt naar 428 leden. Door opzeggingen eind 2020, is het  aantal nu ca. 400 leden. Dit krijgt ook zijn gevolgen voor het aantal banen dat TVC  het komende seizoen kan gaan gebruiken. Uitgaande van het in het huurcontract vermelde aantal van maximaal 105 leden per baan, kunnen we rekenen op 4 TVC-banen gedurende het komende seizoen.

In het huurcontract is ook vastgelegd dat we voor elk lid dat de 420 leden overstijgt een extra baan gedurende 1 uur per week beschikbaar komt. Zodra dat het geval is, kunnen we dus tijdens de drukke uren extra banen huren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de tombola, competitiedagen of trainingen. Hierover vinden nog gesprekken plaats met Blovo, maar dat de terugloop gevolgen heeft is wel zeker.

Laten we hopen dat we vanaf 1 april a.s. weer kunnen gaan tennissen, en ook dubbelen met 4 personen op een baan. Welke mogelijkheden Blovo krijgt om ook de bar open te doen, is nog koffiedik kijken. Wij gaan door met het digitale afhangsysteem, zoals dat vorig jaar is ingevoerd. We hebben hierop veel positieve reacties gehad en zullen de uitgangspunten nog nader aanpassen. Wellicht kan de oude wijze om ter plekke een baan te reserveren daarbij ook ingevoerd worden.

FINANCIËN TVC
Door alle Corona maatregelen fluctueerden zowel de kosten als de opbrengsten sterk t.o.v. de begroting 2020. Een analyse op de cijfers is niet adequaat te maken. Ledenaantal was in de begroting 2020 gesteld op 460 leden, maar in werkelijkheid waren dat nog 428 leden. Begroot 2020 is een nadelig saldo van € 1.800,- en het resultaat 2020 is een voordelig saldo van € 2.509,-. Positief resultaat is ook de opbrengst van de actie Vrienden van TVC en het feit dat ondanks corona bijna alle sponsoren hun bijdragen hebben betaald.

De toegekende TOGS-subsidie, groot € 4.000,-- voor de terugloop in omzet is nu gereserveerd voor te verwachten verliezen in het komende jaar. 
Een andere Rijkssubsidieregeling heeft Blovo in staat gesteld om de huur tussen 29 maart en 10 mei kwijt te schelden. Blovo heeft voor deze gederfde huur bij het rijk subsidie aangevraagd. Door deze kwijtschelding hebben wij extra banen in oktober kunnen huren. Dit betekende voor jullie als leden dat daarmee een deel van het verloren seizoen kon worden ingehaald. Het resterende financiële resultaat is vooralsnog gereserveerd voor de tegenvallende extra baanhuur in seizoen 2021.

De jaarcijfers 2020, samen met de wijze waarop het seizoen 2020 is verlopen, zijn voor het bestuur geen aanleiding om een verandering van contributie voor te stellen aan de leden. Wij zijn van mening dat de financiële situatie stabiel genoeg is om het seizoen 2021 met vertrouwen tegemoet te zien. Natuurlijk liggen er allerlei risico's op de loer, maar daar hebben we ook voor kunnen reserveren.

Namens het bestuur van TVC
Paul Schekkerman, voorzitter
Mobiel: 06 51291 071
E-mail:  paul.schekkerman@ziggo.nl

« Terug

» Nieuws archief