Voorstel sponsorinkomsten

Zoals U heeft gezien bij de financiële rapportage van onze penningmeester heeft TVC een begroting voor 2020 aan U voorgelegd met een tekort van € 1800,-. Dit tekort lijkt zonder concrete actie ook voor de volgende jaren in deze orde van grootte te blijven met een reëel risico voor verdere toename. Een van de redenen is het langzaam maar gestaag afnemen van onze sponsorinkomsten evenals overige niet contributie gerelateerde inkomsten (oud papier, Sympany etc.).

Het bestuur stelt voor de volgende stappen te nemen teneinde de sponsor en overige (niet contributie) inkomsten structureel te verhogen:

  1. Leden die door gebruik van hun netwerk een sponsor aanbrengen krijgen voor 1 jaar korting op hun contributie, ter waarde van 50% van de inkomsten van de nieuwe sponsor in datzelfde jaar. Voor U een potentiële sponsor benadert neem aub wel even contact op met Rien Elfring, om de diverse mogelijkheden, actuele prijzen etc. door te nemen.  
  2. Onderneming factureren i.p.v. Individueel lid. Dit idee was al geopperd op de ALV van 2019, maar tot op heden niet nader uitgewerkt. Basis van het idee is dat als een lid eigen ondernemer is, TVC zijn/haar bedrijf factureert voor een bedrag hoger dan de contributie. De hoogte van het factuur bedrag wordt zodanig gekozen dat de onderneming na fiscale aftrek van het factuur bedrag netto precies het contributiebedrag betaalt. Wij zouden het zeer op prijs stellen als een ondernemer zich hiervoor aanmeldt zodat we dit in detail kunnen uitwerken om vervolgens aan andere potentiële kandidaten voor te leggen.
  3. Veel verenigingen en andere organisaties zonder winstoogmerk hebben een zgn.  bord  van 50. Hierop worden de leden vermeld die vrijwillig in aanvulling op de contributie een extra bedrag van € 50 aan de club schenken. Het streven is dan vaak ook 50 van zulke donateurs te vinden, maar dat is voor TVC waarschijnlijk niet haalbaar.  Het bestuur stelt voor dit voor het jaar 2020 uit te proberen en op de ALV van 2021 te evalueren. Het bord wordt op een prominente plek geplaatst en regelmatig geactualiseerd.
  4. Ondernemingen die stevig toernooien sponsoren gaan we een korting aanbieden op een scherm reclame, € 70  i.p.v. €  100 per jaar, net zoals we doen voor firma’s die ook een bord buiten hebben.
  5. Competitie teams worden vriendelijk maar geheel vrijblijvend verzocht te overwegen per team een Super Lot van € 150  bij de Grote Club Actie te kopen (80% hiervan komt direct de club ten goede).
  6. De sponsorcommissie, die de afgelopen jaren in feite uit slechts 1 persoon bestond zal worden uitgebreid met 3 à 5 extra leden. Gedacht wordt aan lokale ondernemers of in het algemeen leden met een groot netwerk in Castricum. Gerard Hemmer en Hans Beentjes hebben zich reeds beschikbaar gesteld, maar nog 1 of 2 extra leden zouden zeer welkom zijn.